شانگهای یکی از شهری بزرگ اقتصادی و دیدنی چین می باشد.