نخستین آگهی مزایده اموال بابک زنجانی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد.

 نخستین آگهی مزایده اموال بابک زنجانی