مجلس ترحیم وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه امروز شنبه در مسجد ولیعصر خیابان وزرا برگزار شد.

وحید مظلومین صبح روز چهارشنبه۲۳ آبان ماه اعدام شده بود.